Պրակտիկա

Պրակտիկա

Պրակտիկան ուսումնառության բաղկացուցիչ մասն է, որը հնարավորություն է ընձեռում ստացած գիտելիքները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, ձեռք բերել մասնագիտական հմտություններ և փորձառություն:
Էրեբունի Բժշկական Ակադեմիա Հիմնադրամի ուսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկան անցկացվում է համակարգված՝ անհրաժեշտ լիարժեք վերահսկողությամբ: