Կարգեր և կանոնակարգեր

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կանոնակարգ

Ակադեմիական ազնվության և գրագողության կանխարգելման կանոնակարգ

Ուսումնառողների գիտելիքների գնահատման արդյունքների բողոքարկման կանոնակարգ

Էթիկայի կանոնների և վարվեցողության կանոնակարգ

Ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

Ուսանողների հարցման կանոնակարգ

Օտարերկյա քաղաքացիների ընդունելության կարգ

Առարկայական կրթական ծրագրերի վերանայման, կամման և մշտադիտարկման ուղեցույց

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ատեստավորման կարգ

Շրջանավարտների ատեստավորման կարգ

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կանոնակարգ

Ուսանողների տեղափոխման կարգ

Լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման կանոնակարգ

Ուսանողների ուսման վարձի զեղչման կարգ

Ուսանողների վերականգնման կարգ