Որակի կենտրոն

Որակի կենտրոն

Էրեբունի Բժշկական Ակադեմիայի  կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի գլխավոր առաքելությունը բոլոր մակարդակներում որակի ներքին ապահովման մեխանիզմների ներդրումն է և կրթության որակի շարունակական բարելավման խթանումը:
Որակի կենտրոնը հիմնվել է 2019թ-ին: ՈԱ կենտրոնը անմիջական մասնակցություն է ունեցել Ակադեմիայի ենթակառուցվածքային հավատարմագրման նպատակով կատարվող ինքնավերլուծական աշխատանքներին:
Ակադեմիայի կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գերխնդիրն է Ակադեմիայում միջին և բարձրագույն կրթության որակի ապահովումը՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան: